تاریخ‌های مهم مقالات

مهلت ارسال چکیده مقالات

 ۱ مرداد ۱۳۹۵  ۵ شهریور ۱۳۹۵  ۱۵ مهر ۱۳۹۵

اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات

 ۲۷ مهر ۱۳۹۵
ارسال مقالات کامل ۱۵ آبان ۱۳۹۵ ۱۵ آذر ۱۳۹۵

اعلام داوری و نتیجه نهایی مقالات

 30 دی ۱۳۹۵

ثبت‌­نام مقالات پذیرفته‌شده

 1 تا 15 بهمن ۱۳۹۵

ارسال مقالات کامل نهایی (اصلاح‌شده)

 ۱۵ بهمن ۱۳۹۵

ثبت‌­نام باتاخیر

 16 بهمن ۱۳۹۵ تا ۲۹ فروردین ۱۳۹۶

برگزاری کنگره

۳۰ و ۳۱ فروردین ۱۳۹۶