تاریخ‌های مهم مقالات

مهلت ارسال چکیده مقالات

 ۱ مرداد ۱۳۹۵  ۵ شهریور ۱۳۹۵  ۱۵ مهر ۱۳۹۵

اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات

 ۲۷ مهر ۱۳۹۵
ارسال مقالات کامل ۱۵ آبان ۱۳۹۵ ۱۵ آذر ۱۳۹۵

اعلام داوری و نتیجه نهایی مقالات

 ۳ اسفند ۱۳۹۵

ثبت‌­نام مقالات پذیرفته‌شده

 ۴ تا ۲۱ اسفند ۱۳۹۵

ارسال مقالات کامل نهایی (اصلاح‌شده)

 ۲۱ اسفند ۱۳۹۵

ثبت‌­نام باتاخیر

 ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ تا ۱۸ فروردین ۱۳۹۶

برگزاری کنگره

۳۰ و ۳۱ فروردین ۱۳۹۶